General terms and conditions

De consument heeft het recht aan Hilde Pelsers mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens Hilde Pelsers, éénmanszaak, Engsbergseweg 45, B-3980 Tessenderlo. BTW BE 0544.757.839. E-mailadres : info@design-wijnkoeler.be Telefoonnummer +32 (0)468.22.04.76

 

 1. Algemene bepalingen De elektronische webwinkel van Hilde Pelsers, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Tessenderlo, België, BTW BE 0544.757.839, biedt haar klanten de mogelijkheid om design wijnkoelers online aan te kopen. Onderhave Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Hilde Pelsers. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
 2. Prijs Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 3. Aanbod Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of –wijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). Hilde Pelsers is, wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hilde Pelsers is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hilde Pelsers. Hilde Pelsers is gerechtigd om –zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 4. Online aankopen De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het design-wijnkoeler assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Hilde Pelsers. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leveringsdatum.
 5. Eigendomsvoorbehoud De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Hilde Pelsers. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Hilde Pelsers te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 6. Sancties voor niet-betaling Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Hilde Pelsers beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Hilde Pelsers zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 7. Klachten Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
 8. Garantie Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21-09-2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elke artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn geleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten dient terug te bezorgen aan Hilde Pelsers. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.
 1. Verzakingstermijn De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online kopen: De consument heeft het recht aan Hilde Pelsers mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Hilde Pelsers, Engsbergseweg 45 te B-3980 Tessenderlo. Goederen met een verkoopprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex,enz..) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: – Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen – Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd – Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt – Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 2. Privacy Hilde Pelsers bevindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van haar toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mail adres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Hilde Pelsers bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Hilde Pelsers uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Engsbergseweg 45 te B-3980 Tessenderlo. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Hilde Pelsers heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Hilde Pelsers respecteert strikt de Belgische wet van 08-12-1992 m.b.t. de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Hilde Pelsers maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. Hilde Pelsers houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@design-wijnkoeler.be
 3. Aantasting geldigheid – niet – verzaking Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Hilde pelsers om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 4. Klantendienst De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)468 22.04.76, via e-mail op info@design-wijnkoeler.be of per post op het volgende adres: Engsbergseweg 45, B-3980 Tessenderlo.
 5. Wijziging voorwaarden Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Hilde Pelsers. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Hilde Pelsers kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.
 6. Bewijs Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Hilde Pelsers. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Hilde Pelsers kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.
 7. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome 1 verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd.
 8. Leeftijd De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door alcoholische dranken te bestellen verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn.